REGULAMIN

§1

Pokazy plenerowe (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na terenie Teatru Leśnego
w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Jaśkowa Dolina 45

§2

Organizatorem Pokazów jest Fundacja Teatru Czwarte Miasto (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają się w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www.Kinopozachodzie.pl

§3

1. Wstęp na Teren Kina odbywa się pod stałym nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora
i na podstawie ważnych, zakupionych wcześniej biletów wstępu.

2. Maksymalna ilość uczestników Wydarzenia jest równa ilości miejsc wyznaczonych przez Organizatora. Organizator na bieżąco weryfikuje ilość uczestników Wydarzenia.  

3. Wydarzenie jest biletowane.

§4

1. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego  

§5

1. Każdy z widzów przed i w trakcie Wydarzenia, musi pozostać na wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§6

1. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek.

§7

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren Kina, bez podawania uzasadnienia:

a)  osobom zachowującym się agresywnie,

b)  osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,

c)  osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,

d)  ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się na Wydarzeniu.

§8

1.     Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa.

§9

W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§10

1.     Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń Obsługi Wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.

2.     W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywa się Wydarzenie zgodnie z poleceniami Obsługi.

§11

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie Obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Terenu Kina.